សូមចូលជាមុន
1
ការចុះឈ្មោះ

ចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ!

2
ការដាក់ប្រាក់

សូមជ្រើសរើសវិធីដាក់ប្រាក់

3
រញ្ជួយឥណទាន

ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងកាបូបហ្គេម

4
ការដកប្រាក់

ដកប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលរហ័ស

 • អង់គ្លេស​ ព្រីមី លីក Mar 5
  0 ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ
  0 ក្រុមភ្ញៀវ
  1 18.00
  x 7.60
  2 1.17
 • ស៊េរី A Mar 5
  0 ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ
  0 ក្រុមភ្ញៀវ
  1 1.26
  x 5.60
  2 12.00
 • ដេនម៉ាក់ ស៊ិបភើ លៀតដឺ Mar 5
  0 ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ
  0 ក្រុមភ្ញៀវ
  1 1.57
  x 4.25
  2 5.60