សូមចូលជាមុន
Array ( [vip] => <table style="height: 240px;" width="826"> <tbody> <tr><th style="text-align: center;" colspan="4"> <ul> <li style="font-weight: 400;"> <h2><span style="color: #ffffff;">ប្រាក់រង្វាន់ការភ្នាល់វីអាយភីដែលល្អបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា</span></h2> </li> </ul> </th></tr> <tr><th style="text-align: center;" colspan="4"><span style="font-size: 14pt; color: #ffffff;"><strong>លំដាប់តទៅ</strong></span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ចូកកឺ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ជេគ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ឃ្វីន</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ឃីង</span></td> </tr> <tr><th colspan="4"><span style="color: #ffffff;">ចំនួនទឹកប្រាក់សន្សំសំរាប់អាប់ក្រេត</span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">សមាជិកថ្មីដ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 3,000ដុល្លាឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 5,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 20,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ</span></td> </tr> </tbody> </table> <table width="823"> <tbody> <tr><th colspan="5"><span style="color: #ffffff;">K9WIN វីអាយភីក្លិប</span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">រង្វាន់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ចូកកឺ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ជេគ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ឃ្វីន</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ឃីង</span></td> </tr> <tr><th colspan="5"><span style="color: #ffffff;"><strong>រង្វាន់ពិសេសបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ</strong></span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">កីឡា</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">6%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">8%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">10%</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">កាស៊ីណូអនឡាញ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">6%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">8%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">10%</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ហ្គេមស្លត់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">8%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">10%</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ឆ្នោត</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">មាន់ជល់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">8%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">10%</span></td> </tr> <tr><th colspan="5"><span style="color: #ffffff;"><strong>ពិសេស</strong></span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ល័ក្ខខណ្ឌជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">&nbsp;ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 3,000 ដុល្លាឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">&nbsp;ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 5,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 20,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">កំរិតប្រាក់រង្វាន់សំរាប់សមាជិក</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ 20,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ </span><br /><span style="color: #ffffff;">65,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">&nbsp;សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ </span><br /><span style="color: #ffffff;">100,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">អាប់ក្រេតរង្វាន់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">30, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">100, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">300, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">15, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">35, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">កាដូរនិងរង្វាន់ពិសេស</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ដំណើរកំសាន្តពិសេ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> </tr> </tbody> </table> [vip1] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 1</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.00%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.50%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.20%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">$30,000.00</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip2] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 2</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.00%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.55%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.30%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$25.00</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$15.00</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">$30,000.00</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">សរុបការដាក់ប្រាក់ <br />$300 <br />(ក្នុងមួយថ្ងៃ)</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">រង្វិលជុំសរុប <br />16,000 <br />( ក្នុងមួយខែ )</td> </tr> </tbody> </table> [vip3] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 3</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.10%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.60%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.40%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$50.00</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$20.00</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">$30,000.00</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">សរុបការដាក់ប្រាក់ <br />$1,000<br />(ក្នុងមួយថ្ងៃ)</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">រង្វិលជុំសរុប <br />30,000 <br />( ក្នុងមួយខែ )</td> </tr> </tbody> </table> [vip4] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 4</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.10%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.65%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.50%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$75.00</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$25.00</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">$30,000.00</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">សរុបការដាក់ប្រាក់ <br />$1,500<br />(ក្នុងមួយថ្ងៃ)</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">រង្វិលជុំសរុប <br />50,000 <br />( ក្នុងមួយខែ )</td> </tr> </tbody> </table> [vip5] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 5</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.20%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.70%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.60%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$100.00</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$30.00</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">$60,000.00</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">សរុបការដាក់ប្រាក់ <br />$2,000<br />(ក្នុងមួយថ្ងៃ)</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">រង្វិលជុំសរុប <br />75,000 <br />( ក្នុងមួយខែ )</td> </tr> </tbody> </table> [vip6] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 6</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.25%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.75%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.70%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$125.00</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$35.00</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">$60,000.00</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">សរុបការដាក់ប្រាក់ <br />$2,500<br />(ក្នុងមួយថ្ងៃ)</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">រង្វិលជុំសរុប <br />85,000 <br />( ក្នុងមួយខែ )</td> </tr> </tbody> </table> [vip7] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 7</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.30%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.80%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.80%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$175.00</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$50.00</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">$60,000.00</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">សរុបការដាក់ប្រាក់ <br />$5,000<br />(ក្នុងមួយថ្ងៃ)</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">រង្វិលជុំសរុប <br />100,000 <br />( ក្នុងមួយខែ )</td> </tr> </tbody> </table> [vip8] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 8</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.35%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.85%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.90%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$200.00</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$60.00</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">$60,000.00</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">សរុបការដាក់ប្រាក់ <br />$7,500<br />(ក្នុងមួយថ្ងៃ)</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">រង្វិលជុំសរុប <br />150,000 <br />( ក្នុងមួយខែ )</td> </tr> </tbody> </table> [vip9] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 9</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.40%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">0.90%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.00%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$350.00</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$90.00</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">$100,000.00</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">-</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">សរុបការដាក់ប្រាក់ <br />$10,000<br />(ក្នុងមួយថ្ងៃ)</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">រង្វិលជុំសរុប <br />200,000 <br />( ក្នុងមួយខែ )</td> </tr> </tbody> </table> [vip10] => <table dir="ltr" style="height: 561px;" border="1" width="585" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="396" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;회원등급&quot;}">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}">VIP 10</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;스포츠 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.50%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;라이브카지노 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.005}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.10%</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;슬롯게임 리베이트&quot;}">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 26px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:0.002}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:3,&quot;2&quot;:&quot;0.00%&quot;,&quot;3&quot;:1}">1.10%</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;업그레이드 보너스 \n* 업그레이드보너스는 등급을 건너뛸 수 없습니다&quot;}">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ <br />*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 58px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$888.00</td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;연말 보너스(12월 31일)\n*이 보너스는 2021년 12월 31일에만 신청하실 수 있습니다&quot;}">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 56px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">$588.00</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;일일 출금가능액&quot;}">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;10,000,000원&quot;}">គ្មានដែនកំណត់</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별서비스&quot;}">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;특별 기프트 보너스&quot;}">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 27px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;초대권&quot;}">ការអញ្ជើញ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 27px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 특별 최대베팅한도&quot;}">កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 29px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;최대 베팅 패키지&quot;}">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 29px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;해외여행티켓&quot;}">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 28px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">✔️</td> </tr> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;등급업\n* 하루 총 입금액에따라 계산됩니다&quot;}">ឡើងកម្រិត <br />*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 54px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">ការអញ្ជើញដោយ <br />កាស៊ីណូអនឡាញ <br />K9Winkh</td> </tr> <tr style="height: 60px;"> <td style="width: 394px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;유지등급\n* 한달 롤링금액에 따라 계산됩니다&quot;}">រក្សកម្រិតរបស់អ្នក <br />*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ</td> <td style="width: 256px; text-align: center; height: 60px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}">រង្វិលជុំសរុប <br />200,000 <br />( ក្នុងមួយខែ )</td> </tr> </tbody> </table> )
  • VIP 1
  • VIP 2
  • VIP 3
  • VIP 4
  • VIP 5
  • VIP 6
  • VIP 7
  • VIP 8
  • VIP 9
  • VIP 10
VIP 1
ព័ត៌មានបន្ថែម
VIP 1
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 1
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.00%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.50%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.20%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
-
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត -
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ -
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
-
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
-
VIP 2
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 2
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.00%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.55%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.30%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$25.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $15.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$300
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
16,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 3
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 3
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.10%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.60%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.40%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$50.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $20.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$1,000
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
30,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 4
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 4
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.10%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.65%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.50%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$75.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $25.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$1,500
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
50,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 5
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 5
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.20%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.70%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.60%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$100.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $30.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$2,000
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
75,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 6
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 6
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.25%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.75%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.70%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$125.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $35.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$2,500
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
85,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 7
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 7
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.30%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.80%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.80%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$175.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $50.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$5,000
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
100,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 8
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 8
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.35%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.85%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.90%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$200.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $60.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
សំបុត្រវិស្សមកាល ✔️
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$7,500
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
150,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 9
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 9
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.40%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.90%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 1.00%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$350.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $90.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $100,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
សំបុត្រវិស្សមកាល ✔️
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$10,000
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
200,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 10
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 10
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.50%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 1.10%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 1.10%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$888.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $588.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ គ្មានដែនកំណត់
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ ✔️
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
សំបុត្រវិស្សមកាល ✔️
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
ការអញ្ជើញដោយ
កាស៊ីណូអនឡាញ
K9Winkh
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
200,000
( ក្នុងមួយខែ )