សូមចូលជាមុន
Array ( [vip] => <table style="height: 240px;" width="826"> <tbody> <tr><th style="text-align: center;" colspan="4"> <ul> <li style="font-weight: 400;"> <h2><span style="color: #ffffff;">ប្រាក់រង្វាន់ការភ្នាល់វីអាយភីដែលល្អបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា</span></h2> </li> </ul> </th></tr> <tr><th style="text-align: center;" colspan="4"><span style="font-size: 14pt; color: #ffffff;"><strong>លំដាប់តទៅ</strong></span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ចូកកឺ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ជេគ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ឃ្វីន</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ឃីង</span></td> </tr> <tr><th colspan="4"><span style="color: #ffffff;">ចំនួនទឹកប្រាក់សន្សំសំរាប់អាប់ក្រេត</span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">សមាជិកថ្មីដ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 3,000ដុល្លាឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 5,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 20,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ</span></td> </tr> </tbody> </table> <table width="823"> <tbody> <tr><th colspan="5"><span style="color: #ffffff;">K9WIN វីអាយភីក្លិប</span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">រង្វាន់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ចូកកឺ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ជេគ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ឃ្វីន</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ឃីង</span></td> </tr> <tr><th colspan="5"><span style="color: #ffffff;"><strong>រង្វាន់ពិសេសបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ</strong></span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">កីឡា</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">6%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">8%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">10%</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">កាស៊ីណូអនឡាញ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">6%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">8%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">10%</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ហ្គេមស្លត់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">8%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">10%</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ឆ្នោត</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">មាន់ជល់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">5%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">8%</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">10%</span></td> </tr> <tr><th colspan="5"><span style="color: #ffffff;"><strong>ពិសេស</strong></span></th></tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ល័ក្ខខណ្ឌជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">&nbsp;ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 3,000 ដុល្លាឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">&nbsp;ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 5,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 20,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">កំរិតប្រាក់រង្វាន់សំរាប់សមាជិក</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ 20,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ </span><br /><span style="color: #ffffff;">65,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">&nbsp;សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ </span><br /><span style="color: #ffffff;">100,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">អាប់ក្រេតរង្វាន់</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">30, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">100, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">300, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">15, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">35, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">កាដូរនិងរង្វាន់ពិសេស</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #ffffff;">ដំណើរកំសាន្តពិសេ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">-</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> <td><span style="color: #ffffff;">ត្រូវ</span></td> </tr> </tbody> </table> [vip1] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">75,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">$25,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">18,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$68<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$38<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">$30,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip2] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">150,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">$50,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">38,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$128<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$68<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">$30,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip3] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">300,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">$100,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">80,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$188<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$128<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">$30,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip4] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">480,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">$150,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">126,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$288<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$188<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">$30,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip5] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">800,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">$250,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">220,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$388<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$288<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">0.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">0.75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">$60,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip6] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP 6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">1,500,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">$350,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">320,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$688<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$388<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">$60,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip7] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP 7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">2,500,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">$500,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">480,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$888<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$688<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">0.85%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">$60,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip8] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP 8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">5,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">$700,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">700,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$1288<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$888<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.35%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">0.75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">$60,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> [vip9] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP 9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">8,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">$1,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">1,500,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$1888<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$1288<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">$100,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> [vip10] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ផលបូកសរុប</td> <td style="text-align: center;">ដោយការអញ្ជើញ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ</td> <td style="text-align: center;">ដោយការអញ្ជើញ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ</td> <td style="text-align: center;">ដោយការអញ្ជើញ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត</td> <td style="text-align: center;">$2888<br />(x5&nbsp;ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់</td> <td style="text-align: center;">$1888<br />(x5 ធឺនអូវើរ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា )</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ )</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម )</td> <td style="text-align: center;">1.20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ</td> <td style="text-align: center;">ពុំមានដែនកំណត់</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សេវាកម្មពិសេស</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">អំណោយផ្តាច់មុខ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ការអញ្ជើញ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កម្រិត VIP&nbsp;ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">សំបុត្រវិស្សមកាល</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> )
  • VIP 1
  • VIP 2
  • VIP 3
  • VIP 4
  • VIP 5
  • VIP 6
  • VIP 7
  • VIP 8
  • VIP 9
  • VIP 10
VIP 1
ព័ត៌មានបន្ថែម
VIP 1
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 1
ផលបូកសរុប 75,000
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ $25,000
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ 18,000
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $68
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $38
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.00%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.50%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.65%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ -
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
VIP 2
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 2
ផលបូកសរុប 150,000
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ $50,000
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ 38,000
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $128
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $68
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.00%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.50%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.65%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
VIP 3
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 3
ផលបូកសរុប 300,000
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ $100,000
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ 80,000
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $188
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $128
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.10%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.50%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.70%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
VIP 4
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 4
ផលបូកសរុប 480,000
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ $150,000
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ 126,000
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $288
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $188
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.10%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.55%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.70%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
VIP 5
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 5
ផលបូកសរុប 800,000
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ $250,000
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ 220,000
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $388
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $288
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.20%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.60%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.75%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
VIP 6
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 6
ផលបូកសរុប 1,500,000
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ $350,000
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ 320,000
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $688
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $388
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.25%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.65%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.80%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
VIP 7
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 7
ផលបូកសរុប 2,500,000
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ $500,000
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ 480,000
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $888
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $688
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.30%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.70%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.85%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
VIP 8
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 8
ផលបូកសរុប 5,000,000
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ $700,000
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ 700,000
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $1288
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $888
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.35%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.75%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.90%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
សំបុត្រវិស្សមកាល ✔️
VIP 9
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 9
ផលបូកសរុប 8,000,000
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ $1,000,000
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ 1,500,000
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $1888
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $1288
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.40%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.80%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 1.00%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $100,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
សំបុត្រវិស្សមកាល ✔️
VIP 10
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 10
ផលបូកសរុប ដោយការអញ្ជើញ
ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ ដោយការអញ្ជើញ
ការផ្លាស់ប្តូរធឺនអូវើរ ដោយការអញ្ជើញ
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត $2888
(x5 ធឺនអូវើរ)
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់ $1888
(x5 ធឺនអូវើរ)
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.50%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 1.00%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 1.20%
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ពុំមានដែនកំណត់
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ ✔️
កម្រិត VIP ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
សំបុត្រវិស្សមកាល ✔️